Subsidies en tegemoetkomingen

Er zijn diverse tegemoetkomingen en subsidies voor personen die in het onderwijs aan de slag willen en hiervoor een opleiding willen gaan volgen. Hieronder vind je een opsomming van deze subsidies, tegemoetkomingen of regelingen. Klik op de regeling voor meer informatie en aanvullende voorwaarden. De informatie is afkomstig van de rijksoverheid en voorwaarden en aanvraagmogelijkheden kunnen gedurende het jaar wijzigen.

  Studiefinanciering

  Onder voorwaarden kan je in aanmerking komen voor studiefinanciering. De belanrijkste voorwaarden hiervoor zijn:

  1. Je doet een van de volgende opleidingen:
   • mbo: beroepsopleidende leerweg (bol)
   • hbo of universiteit: bachelor, master of associate degree
  2. Je  staat voltijds of duaal ingeschreven. Voor deeltijd of bbl krijg je geen studiefinanciering.
  3. Je moet op de 1e van de maand ingeschreven staan. Wordt u na de 1e ingeschreven, dan gaat uw studiefinanciering een maand later in.
  4. Je opleiding duurt minimaal 1 jaar.
  5. Je opleiding is erkend. Je school of universiteit kan je vertellen of dat zo is.

  Meer informatie over studiefinanciering vind je op de website van DUO.

  Collegegeldkrediet

  Het collegegeldkrediet is een lening om het collegegeld te betalen. De hoogte van het krediet hangt af van de hoogte van het collegegeld dat de student moet betalen. Studenten kunnen ook collegegeldkrediet aanvragen voor een private opleiding. Deze opleiding moet dan wel een accreditatie hebben. Meer informatie over het collegegeldkrediet vind je op de website van DUO.

  Halvering van het collegegeld

  Als eerstejaarsstudent aan een bekostigde universiteit of hogeschool krijg je 1 jaar korting op het collegegeld. Als je een lerarenopleiding gaat doen, betaal je de eerste 2 jaar de helft van het wettelijke collegegeld. Je moet voor de halvering van het collegegeld voldoen aan de voorwaarden.

  De voorwaarden voor het 1e jaar korting zijn:

  • Je begint voor het eerst aan een bacheloropleiding (of associate degree). Als je begint aan een masteropleiding, krijgt je geen collegegeldverlaging. Er is vanaf het studiejaar 2020-2021 een uitzondering voor masteropleidingen die ook een lerarenopleiding zijn.
  • Je studie is aan een bekostigde hogeschool of bekostigde universiteit. Die zijn door de overheid gefinancierd.
  • Je betaalt het wettelijk collegegeld. Als je instellingscollegegeld betaalt, kom je niet in aanmerking.

  Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten/brochures/2018/05/17/collegegeldverlaging

  Meer informatie over de halvering van collegegeld vind je op de website van DUO.

  Live Forms
  Loading
  • Met een steuntje in de rug durf jij het ook! Stel ons al je vragen.

  Extra studiefinanciering i.v.m. handicap of chronische ziekte

  Je kunt mogelijk extra studiefinanciering krijgen als je door een handicap of chronische ziekte studievertraging oploopt. Of als je daardoor van opleiding moet veranderen. Je kunt ook recht hebben op een Wajonguitkering of studietoelage van de gemeente. Ook je school of universiteit kan je financieel ondersteunen.

  Meer informatie over extra studiefinanciering i.v.m. handicap of chronische ziekte vind je op de website van de rijksoverheid.

  Lerarenbeurs

  Als bevoegd leraar kun je een lerarenbeurs aanvragen als je een opleiding aan hbo of universiteit gaat volgen. Je kunt de lerarenbeurs krijgen voor een:

  • bachelor- of masteropleiding
  • postinitiële masteropleiding
  • premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding

  Je kunt geen lerarenbeurs krijgen voor een post-hbo-opleiding. Je kunt de lerarenbeurs gedurende een bepaalde periode aanvragen. Meer informatie over de lerarenbeurs vindt je op de website van DUO.

  Tegemoetkoming leraren

  Ben je student, zij-instromer of contractant en volg je een lerarenopleiding aan hbo of universiteit? Of wil je je bevoegdheid halen via een PDG-traject (pedagogisch-didactisch getuigschrift)? Dan kan je onder voorwaarden een tegemoetkoming leraren aanvragen.

  De voorwaarden zijn:

  • Je volgt een pabo-opleiding of een lerarenopleiding voor een 1e- of 2e-graadsbevoegdheid in het voortgezet of beroepsonderwijs.
  • Je staat als student, zij-instromer of contractant ingeschreven.
  • De school is een door het ministerie van OCW bekostigde, erkende of aangewezen instelling.
  • Je komt niet in aanmerking voor reguliere studiefinanciering, ook niet in de vorm van een lening of studentenreisproduct.
  • Je vraagt de tegemoetkoming aan vóór het einde van het studiejaar (31 augustus).
  • Of je een tegemoetkoming krijgt, is afhankelijk van je inkomen en dat van je eventuele partner.
  • Je krijgt voor het studiejaar 2020-2021 een maximale tegemoetkoming als je (gezamenlijk) inkomen in 2018 niet hoger was dan € 36.089,-. Was je inkomen hoger? Dan neemt de tegemoetkoming af met elke meer verdiende euro.
  • Je mag voor dezelfde studie geen tegemoetkoming onderwijsmasters (hebben) ontvangen. De tegemoetkoming mag je wél combineren met het levenlanglerenkrediet.
  • Je bent Nederlander, komt uit een EU/EER-land of Zwitserland, of je hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Heb je een verblijfsvergunning type I? Kijk dan bij de aanvullende voorwaarden op de website van DUO.

  Meer informatie over de tegemoetkoming leraren vindt je op de website van DUO.

  Levenlanglerenkrediet

  Als je een opleiding wilt volgen, maar geen recht meer hebt op reguliere studiefinanciering dan kan je, als je jonger bent dan 56 jaar, misschien toch geld lenen.

  Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om recht te hebben op levenlanglerenkrediet. De belangrijkste zijn:

  • Je volgt een erkende voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit (ook modulair onderwijs). Of u doet een voltijdse bol-opleiding aan het mbo.
  • Je bent jonger dan 56 jaar.
  • Je collegegeld of lesgeld wordt niet volledig vergoed door een andere persoon of instantie, bijvoorbeeld je werkgever.

  Meer informatie over het levenlanglerenkrediet vindt je op de website van DUO.

  Zij-instroomsubsidie

  Als werkgever kan je, als je voornemens bent iemand aan te stellen om via de zij-instroom route binnen 2 jaar zijn bevoegdheid te laten halen, een bijdrage in de kosten aanvragen. De subsidie bedraat € 20.000 per zij-instromer.

  De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

  Deze voorwaarden gelden om voor de subsidie in aanmerking te komen:

  • Je bent het bevoegd gezag van een bekostigde po-, vo-, (v)so- of mbo-instelling in Nederland.
  • Je neemt de zij-instromer tijdens het zij-instroomtraject in dienst of u leent de zij-instromer in.
  • Voor het po, vo en (v)so moet de zij-instromer als 'zij-instromer' staan ingeschreven bij de opleiding. Dit geldt ook voor het mbo, als de zij-instromer een eerstegraads of tweedegraadsbevoegdheid gaat halen via de route zij-instroom in het beroep.
  • De zij-instromer staat op het moment van de subsidieaanvraag niet ingeschreven als student aan een lerarenopleiding, en in de 2 jaar daarvoor ook niet. Stond de zij-instromer in die periode wel als student ingeschreven, maar heeft hij zijn diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet.

  Meer informatie over de zij-instroomsubsidie vindt je op de website van DUO.

  Subsidieregeling onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar

  De subsidie is bestemd voor onderwijsassistenten en lerarenondersteuners die de opleiding tot leraar gaan volgen.

  De subsidie bedraagt € 5.000 per onderwijsassistent per jaar. Er kan voor maximaal 4 studiejaren subsidie worden aangevraagd. De subsidie wordt jaarlijks in gelijke delen overgemaakt.

  De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

  • De onderwijsassistent of leraarondersteuner is in dienst van een bevoegd gezag of samenwerkingsverband en is geen zzp’er.
  • De onderwijsassistent / leraarondersteuner is ingeschreven voor de opleiding. Bij de subsidieaanvraag moet het bewijs van inschrijving (voorbeeld) worden aangeleverd. Hierop moeten de naam van de onderwijsassistent, de opleider, de opleiding en startdatum van de opleiding staan. Een bewijs van aanmelding wordt niet geaccepteerd.
  • Er kan per onderwijsassistent / leraarondersteuner één keer per opleiding subsidie worden aangevraagd.
  • De aanvraag wordt ondertekend door de onderwijsassistent / leraarondersteuner, de schoolleider en een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag of het samenwerkingsverband.

  Meer informatie over de subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar vindt je op de website van DUS-I.

  STAP-budget (vanaf januari 2022)

  Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 januari 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie.

  Meer informatie over het STAP budget vindt je op de website van de rijksoverheid.